ПРВИ ПУТ КОД НАС!!!
КУРС НА СОФТВЕРСКОМ ПРОГРАМУ ЗА КЊИГОВОЂЕ

октобар 8, 2020

Током трајања курса полазници ће овладати основама књиговодства и стећи сва теоретска знања, ручно књижење и књижења у програму, што је од суштинског значаја за успешно савладавање програма двојног књиговодства.
Часови књиговодства одвијају се 2 пута недељно на рачунарима у кабинету, у трајању од по сат и по.

САДРЖАЈ ОБУКЕ:
• Законски прописи који регулишу вођење пословних књига
• Контни оквир и примена
• Отварање пословних књига
• Основна средства и извори средстава – набавка, продаја
• Амортизација и ревалорзација основних средстава и капитала
• Књиговодствена евиднција новчаних средстава на жиро рачуну, рачуну издвојених средсата и благајни
• Евиденција хартија од вредности
• Евиденција краткорочних потраживања
• Евиденција материјала – стање, набавка, утрошак
• Евиденција набавке и продаја робе и готових производа са израдом калкулација цена
• Обрачун разлике у цени у продатој роби
• Трошкови – расходи и калкулације
• Књиговодствено обухватање расхода и прихода
• Обрачун и књижење зарада
• Утврђивање финансијског резултата, састављање периодичног и годишњег рачуна (биланс успеха, биланс стања и др.)
• Закључивање пословних књига
• Састављање калкулација цена, пореска евиденција и друго
По завршеној обуци полаже се испит- писмена провера знања књижења промена у предузећу уз састављане почетног и завршног биланса.
Сертификат који полазници буду стекли у Народном универзиту призната је и проверена гаранција квалитета.
Цена обуке је 21.000,00 дин у три рате.